Stellenbosch University | Political Science

TEACHING POLITICAL SCIENCE

English | Afrikaans

​​​Doktorale Programme (PhD)

Toelatingsvereistes

‘n Meestersgraad met nagraadse opleiding in navorsingsmetodologie. ʼn Kandidaat wat nie ‘n nagraadse kursus in navorsingsmetodologie voltooi het nie, moet by die departement vir die ekwivalent daarvan registreer. Finale toelating tot doktorale studie is afhanklik van die aanvaarding van ‘n navorsingsvoorstel.

Programstruktuur

Die program behels ‘n navorsingsprojek wat oor ‘n minimum van twee jaar strek en tot die proefskrif lei.

Inhoud

Die program fokus op kontemporêre kwessies in die verskillende velde van politieke wetenskap en internasionale studies. Daar word veral klem gelê op navorsingsprobleme wat met Suid- en Suidelike Afrika verband hou, en wat gekoppel is aan die departement se navorsingsprogramme. Die inhoud van die proefskrif word bepaal deur die aard van die navorsingsprobleem wat ondersoek word, die inhoud van die navorsingsdoel en die prosedures vir die insameling van data.

Aanbieding

Daar word van kandidate verwag om onafhanklike navorsing onder toesig van ‘n promotor te onderneem en ‘n skriftelike navorsingsverslag in die vorm van ‘n proefskrif in te dien. Hierdie proefskrif word intern sowel as ekstern geëvalueer. Die kandidaat moet ook ‘n mondelinge eksamen ondergaan wat fokus op die inhoud van die proefskrif en kennis van die dissipline.

​Formele bepalings

Voordat u ‘n aansoek by die registrateur indien, is dit raadsaam om die Voorsitter van die Departement (Prof. Nicola De Jager) te kontak om die voorgestelde doktorale projek en die moontlike aanstelling van ‘n promotor te bespreek. Sodra ‘n promotor aangestel is, berei die kandidaat ‘n formele voorstel voor, waarin die probleem uiteengesit word, die belangrikste navorsingshipotese, die metode van navorsing en die verwagte bydrae van die projek tot die dissipline. Dit is op grond van hierdie voorstel dat die Fakulteit se Navorsingskomitee besluit om ‘n aansoek om doktorale studie te bevestig.

Voornemende doktorale kandidate word aangeraai om Deel 1 van die Jaarboek te raadpleeg.

Navrae: Prof. N de Jager
Tel: +27 21 808 2107
E-pos: ndejager@sun.ac.za

Me Pauliane Davidse
Tel: +27 21 808 2414
E-pos: pauliane@sun.ac.za