Stellenbosch University | Political Science

TEACHING POLITICAL SCIENCE

English | Afrikaans

Honneurs (Politieke Wetenskap)

PROGRAMSTRUKTUUR

Die program behels die intensiewe studie van ʼn aantal geselekteerde fokusareas in Politieke Wetenskap en ’n navorsingswerkstuk. Dit is gemik op besluitnemers en ontleders wat ʼn deeglike begrip wil verwerf oor die politieke prosesse en gedrag binne Suid-Afrikaanse samelewing. Dit bevat ‘n vergelykende perspektief sowel as ‘n praktiese vaardigheidskomponent wat inleiding tot navorsing oor politieke houdingsopname behels.

TOELATINGSVEREISTES

Baccalaureusgraad met Politieke Wetenskap as ʼn hoofvak. ʼn Gemiddelde prestasiepunt van 68% vir Politieke Wetenskap op derdejaarsvlak is ʼn minimumvereiste. Die finale beslissing oor toelating berus by die departementele keurkomitee wat ook oorweeg of die aansoeker die potensiaal het om onafhanklike navorsing te onderneem al dan nie.

MODULES EN KREDIETE

Navorsingsmetodologie (15)
Kwantitatiewe Navorsingsvaardighede (15)
Suid-Afrikaanse Politiek (15)
Politieke Analise (15)
Politieke Gedrag (15)
Konflik in Afrika (15)
Navorsingswerkstuk (30)

Navrae: Dr Cindy Lee Steenekamp
Tel: +27 21 808 2115
E-mail: cindylee@sun.ac.za